Zásady zpracování osobních údajů kamerového systému www.palladiumpraha.cz

KAMEROVÝ SYSTÉM ZAJIŠŤUJÍCÍ MONITORING NÁKUPNÍHO CENTRA PALLADIUM

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady popisují, jakým způsobem společnost Palladium Praha s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Na poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 284 52 704, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 142573 (dále jen „Palladium Praha“), zpracovává osobní údaje získané o fyzických osobách vstupujících do prostor multifunkčního centra PALLADIUM (dále jen „Centrum“) prostřednictvím kamerového systému, jak s těmito údaji nakládá a jak je chrání. Dokument poskytuje také informaci o vašich právech a způsobech, jakými je můžete uplatnit.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je společnost Palladium Praha s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Na poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 284 52 704, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 142573.

Kontaktní údaje:
Palladium Praha s.r.o., Na poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Tel.: + 420 225 770 110(Po-Pá 8:30-17 hod)
E-mail: office@ps-group.cz
Web: https://www.palladiumpraha.cz/kontakty/#dalsi-kontakty

ZPRACOVATEL ÚDAJŮ Z KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému je společnost Special Service International, spol. s r.o., se sídlem na adrese Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 261 16 570, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod značkou C 71527.

ÚČEL A OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu vaší podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to pro následující účely:

Hlavním účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je zajištění bezpečnosti všech osob v Centru. Dle metodiky Ministerstva vnitra jsou obchodní centra na území České republiky tzv. měkkým cílem potenciálních teroristických útoků, u nichž je potřeba dbát na vyšší míru zabezpečení a ochrany proti teroristickým útokům. Kamerový systém je dle této metodiky prvním doporučeným bezpečnostním elektronickým prvkem, který nám pomáhá zajistit vaši bezpečnost po celou dobu pobytu v prostorách multifunkčního centra PALLADIUM.

Kamerový systém dále chrání návštěvníky Centra i proti dalším ohrožením bezpečnosti v důsledku trestné činnosti, rizikového chování, nehod a dalších rizik ohrožujících fyzickou bezpečnost osob.

Dalším účelem zpracování je ochrana majetku společnosti Palladium Praha, jakož i majetku návštěvníků, nájemců a dodavatelů obchodního centra, zejména proti škodám způsobeným trestnou činností a vandalismem.

Právním základem zpracování je oprávněný zájem Palladium Praha ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

KAMEROVÝ SYSTÉM A DOBA ARCHIVACE ZÁZNAMU

Kamerový systém v multifunkčním centru PALLADIUM je tvořen sítí celkem 191 kamer. Ty zajišťují monitoring přístupových míst do objektu včetně vstupů pro veřejnost, monitorují společné vnitřní prostory, včetně zejména chodeb a míst shromažďování většího počtu návštěvníků, jako je Info Kiosek a čekací zóny před veřejnými toaletami, dále monitoring přístupů k únikovým a zásobovacím cestám a prostoru veřejného parkingu. Tyto kamery monitorují výhradně části nemovitosti ve vlastnictví Palladium Praha. Tyto kamery nemonitorují vnitřní prostory maloobchodních jednotek nebo gastronomických provozů pronajatých třetím stranám. Kamery také nesnímají prostory určené k ryze soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny, tedy například uvnitř kabin veřejných toalet.

O tom, že jsou prostory nákupního centra PALLADIUM monitorovány kamerami, jsou návštěvníci informováni prostřednictvím štítkům s textem „Tento objekt je sledován 24 hod. denně kamerou“ v českém a anglickém jazyce umístěným viditelně na všech vstupních dveřích do Centra, monitorovaná místa před veřejnými toaletami jsou označena informačními tabulkami.

Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 14 dní, což je doba nutná k tomu, abychom mohli zjistit a prošetřit případný incident. Po uplynutí této doby jsou záznamy vymazány přepisem novým záznamem. V případě, že dojde ke škodní události nebo je důvodné podezření na trestnou činnost (zejména vandalismus či ohrožování bezpečnosti nebo osobní integrity návštěvníků jinými návštěvníky), mohou být v rámci součinnosti s Policií ČR určité části záznamů selektivně uchovávány po delší dobu za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu jiného oprávněného zájmu.

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznamy z kamerového systému jsou zpřístupněny pouze:

  • zpracovateli osobních údajů ze záznamů z kamerového systému, společnosti Special Service International, spol. s r.o., zajišťující ostrahu Centra PALLADIUM;
  • správci osobních údajů ze záznamů z kamerového systému, společnosti Palladium Praha s.r.o., jakožto vlastníkovi Centra PALLADIUM;
  • orgánům činným v trestním řízením (především Policii ČR) a jiným orgánům státní správy v souladu s platnou legislativou.

Všechny osoby určené zpracovatelem či správcem k nakládání s osobními údaji jsou poučeny o povaze zpracování údajů, o  zákonné povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zachováváme osobní údaje vždy tak, aby nedošlo k zásahu do lidské důstojnosti subjektu údajů anebo k zásahu do práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Udržujeme standardní technická a organizační opatření vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a takové přístupy je vždy možné dohledat a identifikovat. Ochrana osobních údajů je rovněž zajištěna závazkem mlčenlivosti a ujednáními o osobní odpovědnosti osob pověřených zpracováváním osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Omezení rozsahu užívání osobních údajů

Za účelem zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů jsou subjekty údajů oprávněny požadovat od správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Současně jsou subjekty údajů oprávněny vznést námitku proti zpracování osobních údajů či žádat omezení jejich přenositelnosti. Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu.

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou podmíněna případy, kdy nebudou současně dotčena práva a svobody třetích osob a ároveň budeme schopni na základě vámi sdělených informací identifikovat část kamerového záznamu, který obsahuje vaše osobní údaje. Práva třetích osob budou nepříznivě dotčena zejména v případech, kdy požadovaná část kamerového záznamu bude obsahovat rovněž osobní údaje těchto třetích osob.

V případě žádosti o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě oprávněného zpochybnění zákonnosti či potřeby zpracovávat vaše osobní údaje, je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

Pokud si přejete uplatnit jakékoliv ze svých práv anebo získat další informace, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktních údajích a my vám odpovíme nejdéle ve lhůtě 30-ti dní.

Právo vznesení stížnosti u dozorového úřadu

V souladu s platnými právními předpisy máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz