Pravidla užívání internetové stránky www.palladiumpraha.cz

Úvodní ustanovení

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.palladiumpraha.cz je společnost Palladium Praha  s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, CZ - 110 00 Praha 1, IČ: 28452704, zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142573, která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží veškerá autorská práva k celému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.palladiumpraha.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užívání internetových stránek (dále jen „Pravidla"). Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci internetových stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.palladiumpraha.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Shromažďování osobních údajů a jejich využití

Přístup do některých sekcí stránek www.palladiumpraha.cz je ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány Provozovatelem, tj. společností Palladium Praha  s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1079/3a, CZ - 110 00 Praha 1, IČ: 28452704, zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142573, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů Provozovatele, zasílání informací o činnosti Provozovatele na dobu 10-ti let. Provozovatel může Uživateli nabízet kromě služeb a produktů Provozovatele i propagační a marketingové informace o třetích stranách za předpokladu, že těmto třetím stranám neposkytne osobní údaje Uživatelů.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Provozovatel tímto informuje Uživatele a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Provozovateli je dobrovolné, že Uživatel má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv odvolat a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je, např. zdržení se takového jednání Provozovatelem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona.
Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.
Provozovatel žádným způsobem neposkytne osobní údaje Uživatelů žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Uživatele.
Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o tom požádat na emailové adrese infokiosek@palladiumpraha.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách www.palladiumpraha.cz můžou být uvedeny odkazy na internetové stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto internetových stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a činnost jiných společností (provozovatelů).

Změny v činnosti související s ochranou osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji činnost související s ochranou osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách a bude vycházet z platných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto internetových stránek, nemůže tyto internetové stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto internetových stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Provozovatel upozorňuje Uživatele, že vznikne-li Provozovateli škoda, v případě porušení některé povinnosti vyplývající z těchto Pravidel nebo z důvodu jakéhokoli protiprávního jednání Uživatele vztahující se k těmto internetovým stránkám, bude tuto škodu v plné výši nárokovat po Uživateli.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.
Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.
Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Odpovědnost a právní příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice dle sídla Provozovatele a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.